Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden De Fluitstudio

1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op leveringen door De Fluitstudio, gevestigd

NDSM-plein 55 te Amsterdam. Telkens wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt van

"wij" en "ons" en dergelijke, dient daaronder De Fluitstudio te worden verstaan.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die met ons een betalingsverplichting

aangaat in ruil voor te leveren goederen of diensten, en al diegenen die in zijn naam

handelen of met zijn toestemming het door ons te leveren artikel gebruiken, vervoeren

of anderszins hanteren.
1.3 Overal waar voornaamwoorden worden gebruikt, mogen deze ook in de vrouwelijke vorm

worden gelezen. Toepasselijkheid voorwaarden 2.1 Van deze voorwaarden afwijkende

bedingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
2.2 Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, worden geacht aanvaarding van

deze voorwaarden in te houden.
2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk uitgesloten.
Offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij schriftelijk een bepaalde

geldigheidsduur aangeven.
3.2 Tenzij anders is aangegeven zijn onze prijzen in euro inclusief de verschuldigde

BTW.
3.3 Wanneer een of meer kostenfactoren verhogen voor de levering, dan hebben wij het

recht die verhoging door te berekenen, inachtnemende de wettelijke voorschriften. Tot

deze factoren kunnen behoren prijsverhogingen door onze toeleveranciers,

wetswijzigingen, belastingen en wisselkoersen.
3.4 Indien wij na aanvaarding van de order de prijs verhogen met meer dan 10%, dan is

de opdrachtgever gerechtigd de order te annuleren gedurende 14 dagen nadat hij van de

prijsverhoging kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
Levering
4.1 Levering geschiedt af werkplaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.2 Indien levertijden door ons worden opgegeven, dan worden deze niet als fatale

termijnen beschouwd. Overschrijding verplicht ons niet tot enige vergoeding. De

opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding.
4.3 Indien wij verkiezen in gedeelten te leveren, dan wordt iedere levering als een

afzonderlijke transactie beschouwd.
4.4 Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet

normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, dan zijn wij gerechtigd de daaruit

voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de

duur der overmacht te verlengen of in overleg met de opdrachtgever de overeenkomst,

voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat wij daarbij verplicht zijn tot

enige vorm van schadevergoeding.
4.6 Onder overmacht zal worden verstaan elke omstandigheid buiten de wil der partijen,

die uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, inbegrepen

oorlog, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, tekortkoming van

onze leveranciers, werkstaking, transport moeilijkheden, brand, houtbreuk en ernstige

storingen in ons bedrijf of bij een onzer leveranciers.
 4.7 Betalingen dienen te geschieden netto contant bij aflevering en zonder

verrekening, tenzij anders door ons voorgesteld. Credit-cards worden uitdrukkelijk

niet geaccepteerd.
5.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen

of te verrichten werkzaamheden.
5.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever

geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat enige in gebreke

stelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de

vervaldag.
5.3 Alle ten behoeve van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van

voornoemde rente, door opdrachtgever verschuldigde bedrag.
Garantie
6.1 Met inachtneming van de hierna gestelde bepalingen verlenen wij 12 maanden

garantie indien het een nieuw artikel of een aangepast instrument betreft, of 6

maanden garantie indien het een reparatie of een gebruikt artikel betreft.
6.2 De garantie strekt zich in geen geval uit dan tot het kostenloos herstellen van de

ontstane gebreken van het geleverde dan wel tot het gratis leveren van nieuwe delen,

met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige door opdrachtgever

geleden schade.
6.3 De garantie vervalt indien door de opdrachtgever op ondeskundige wijze gebruik is

gemaakt van het geleverde of indien derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming

werkzaamheden hebben uitgevoerd aan het geleverde.
6.4 Een beroep op de garantie kan alleen worden gedaan binnen de aangegeven

garantieperiode, onder overlegging van de factuur of contantbon en overhandiging van

het artikel, ten adresse van De Fluitstudio.
6.5 Slijtage ten gevolge van normaal gebruik alsmede rieten en andere accessoires zijn

van garantie uitgesloten.
Eigendomsvoorbehoud
7 Na aflevering blijven geleverde goederen van ons tot het moment, dat de

opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit desbetreffende

overeenkomst, heeft voldaan.
Aansprakelijkheid voor schade.
8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor direkt of indirekt geleden schade tengevolge van

door ons geleverde artikelen of diensten.
8.2 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door

derden of door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
8.3 Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de factuurwaarde nooit te boven

gaan.
Reclames
9.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden te geschieden binnen 8 dagen na

ontvangst van de goederen of oplevering van de werkzaamheden.
9.2 Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum bij ons

te worden ingediend.
Annulering
10.1 Indien verkochte en betaalde goederen, na aan opdrachtgever te zijn aangeboden,

door deze niet worden afgenomen, blijven deze goederen te zijner beschikking

opgeslagen, gedurende een termijn van minimaal 6 maanden.
10.2 Indien artikelen, die ons ter reparatie zijn aangeboden, niet binnen 6 maanden na

de door ons aangegeven levertijd zijn opgehaald en betaald, beschouwen wij het artikel

als in consignatie gegeven voor door ons vast te stellen bedrag, te verminderen met de

reparatiekosten.
10.3 Alsdan zijn alle kosten van opslag en behoud, alsmede het risico voor rekening

van opdrachtgever.
10.4 In dergelijke gevallen hebben wij steeds het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.5 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke

oorzaak dan ook, behouden wij steeds het recht nakoming te eisen.
10.6 Indien wij een annulering accepteren, alsmede in geval van ontbinding, zijn wij

gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te

brengen alsmede een redelijk percentage van het bedrag dat met de overeenkomst is

gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 20%, en een minimum van

100 euro.
10.7 Verkopen uit de webshop kunnen binnen 2 weken zonder opgaaf van redenen worden

geretourneerd. Portokosten worden niet geretourneerd.
Opschorting en ontbinding.
11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de

verplichtingen voldoet, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend, dan

wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van dreigende

betalingsmoeilijkheden van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de

overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te

ontbinden.
11.2 De vordering terzake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede

de uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder

begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
Toepasselijk recht
12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.
12.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen,

voorzover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, behoren tot de

competentie van de bevoegde rechter te Amsterdam.